Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ a organizaor
Spotrebiteľskú súťaž usporadúva spoločnosť Anatolia Carpet, s.r.o., IČ: 35863196 a organizuje spoločnosť JTJ DREAMS MEDIA s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČ 24249335.
2. Termín a miesto trvania súťaže Súťaž prebieha v období od 01. 03. 2020 do 31. 03. 2020 vrátane, na území Slovenské republiky. Vyhlašovanie výhier je stanovené na 06. 04. 2020.
3. Účastníci súťaže
Súťaž sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenské republiky (ďalej tiež ako „účastník").
4. Podmienky účasti v súťaži a súhlas súťažiacich
4.1. Súťaž na Facebooku Haki Kebap
Podmienky účasti v súťaži na Facebooku sú kliknutie na tlačítko „To se mi páčí“ Facebookové stránky Haki Kebap Pizza Restaurant: https://www.facebook.com/hakikebap.sk/ a isto Facebook stránke e-shopu Nejstore.cz: https://www.facebook.com/nejstore.cz/. Ďalej musí súťazící kliknuť na tlačítko „To se mi páčí“ u príspevoku sa súťažou link tu a do komentára označit všetky kamaráty, ktorý rádi jadí pizzu. Ak splní súťažící tieto body, je potom zaradený do súťaže.
4.2. Súťaž na webu HAKI KEBAP
Podmienky účasti v súťaži sú objednávka akéhokoľvek jedlá z webových stránok Haki Kebap www.hakikebap.sk registrovaným uživaťelom. Súťažící musí do objednávky zadať kód „SÚŤAŽ“, bez tohto hesla nebude zarazen do súťaže. Súťažící sa môžu súťaže zúčastniť neomezeně po celú dobu trvania súťaže.
4.3 Souhlas súťažících
Účastí v súťaži súťažící súhlasí, že v pripade výhry má organizátor a/nebo poradateľ súťaže právo bezodplatne využíť ich osobných údajov (iba meno a priezvisko), obrazových záznamov týkajúcich sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie) pre reklamné a marketingové účely bez obmedzenia. Mená výhercov mozu byť uverejnené v médiách a na internete. Mená výhercov budú poskytnuté usporiadateľovi súťaže.
5. Výhra Zlosovanie prebehne 06. 04. 2020 a budú náhodne vybraní dvaja súťažící, ktorý splnili všetky vyššie uvedené podmienky účasti v jednotlivých súťažích (Facebook, Web). Celkový počet výhier po dobu konania súťaže sú 2 a sú rozdelené po 1 kusu pre každú zo súťaží zvlášť, ako je uvedené nižšie:
Výhra č.1: BLUETOOTH REPRODUKTOR - pri dodržaní podmienok stanovených v bode 4.1.
Výhra č.2: WEBKAMERA - pri dodržaní podmienok stanovených v bode 4.2.
Výherca súťaže na Facebookovém profilu bude vyhlásený na Facebookovom profilu usporiadateľa. Výherca súťaže pres objednávky bude kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky. Vyhlásenie bude obsahovať informáciu o výhre, postupe pre uplatnenie výhry a ďalšie náležitosti potrebné na uskutočnenie odovzdania výhry. Ak sa výherca do 14 dní od prvého oznámenia o výhre neprihlási k uplatneniu výhry alebo si výherca neprevezme zaslanú výhru, jeho výhra prepadá a bude použitá opätovne ako výhra v nasledujúcej súťaži.
Odovzdanie výhry sa bude s výhercom dohovárať najneskôr do týždňa po vyhlásení výsledkov, ktorý je počítaný od 48 hodín potom, čo usporiadateľ mená výhercov vyhlási na facebookovej profilu. Maximálne množstvo výhry na jedného účastníka súťaž je 1. Termín a miesto pre odovzdanie výhry stanovenej výhercom a potvrdený usporiadateľom je pevný a nemožno ho už viac meniť. V prípade vyčerpania výhier je usporiadateľ povinný o tejto skutočnosti informovať na webových stránkach www.hakikebap.sk a svojom facebookovom profile.
6. Ďalšie podmienky
6.1 Organizátor bez zbytočného odkladu po splnení podmienok pre získanie výhry odovzdá usporiadateľovi kontaktné informácie získané od účastníka a usporiadateľ zabezpečí odovzdanie a čerpania výhry. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je v zmysle ust. § 845 ods. 1 z. č.40 / 1964 Zb. vylúčené. Výhru, ktorá nie je hotovosťou, nie je možné zameniť za hotovosť. Ak si výherca výhru neprevezme v lehote stanovenej organizátorom a / alebo usporiadateľom, najneskôr však do 60tich dní po jej získaní, možnosť čerpať výhru zaniká.
6.2 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažícího podľa súťažná pravidiel.
6.3 Súťaže se nemôžu zúčastnit zaměstnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto sutaz, ani osoby im blízke.
6.4 Reklamovať výhru nie je možné.
6.5 Účasťou v súťaži, konkrétne zadaním kontaktu, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
6.6 Zároveň účastník súťaže vyjadruje zadaním kontaktu svoj súhlas podľa zákona
č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov ním uvedených za účelom zaslania výhry a za účelom ponuky obchodu alebo služieb, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 480/2004 Zb. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť JTJ DREAMS MEDIA s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ 24249335. Udelenie uvedeného súhlasu účastníka je dobrovoľné a na spracovaní jeho osobných údajov sú založené podstatné princípy súťaže. Tento dobrovoľný súhlas udeľuje účastník súťaže uvedenému správcovi na obdobie 3 rokov od konca trvania súťaže. Účastník súťaže je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch o ňom spracovávaných, a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za primeranú úhradu.
6.7 Organizátor a / alebo usporiadateľ má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaž podľa vlastného uváženia, ich rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor a / alebo usporiadateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Zapojením sa do súťaže účastníci súhlasia s podmienkami súťaže. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadi platným právom Slovenskej republiky. Vo Stupave dňa 28. 02. 2020

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií